Geodézia Komárno

Zememeračské Služby

Začiatky

Od roku 1992 pracujeme v odbore geodézie a kartografie, do roku 1998 ako zamestnanci a odvtedy pracujeme ako súkromní podnikatelia. V 90-ich rokoch boli ešte veľké zákazky , ktoré boli aj veľmi rôznorodé a hlavne , na ktorých sme si aj mi vybrali svoj podiel , napr. prípravné práce pri výškopisnom zameraní vodnej elektrárne pod projekciu, mapovanie kúpelov Patince, majetkoprávne vysporiadanie štátnych i cirkevných pozemkov, atď.

Založenie spoločnosti

Od vniku našej spoločnosti sme vypracovali množstvo geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie hospodárskych dvorov, vinohradov, vypracovali sme polohopisné – výškopisné zamerania orných pôd, ich majetkoprávnych usporiadaní, výškopisné zamerania pri výstavbách tovární, presné zameranie vnútorných a vonkajších technológií, kontrolu presnosti pri porealizačnom zameraní, kubatúru veľkých odpadových skládok , vytyčovali sme základy stavebných objektov, a v neposlednom rade sme vypracovali tisíce geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie pozemkov, na zameranie stavieb ku kolaudácii a k legalizácii, na oddelenie pozemkov, vytyčovacie náčrty hraníc pozemkov pre súkromné osoby.

Dobré vzťahy

S hrdosťou môžeme o sebe povedať, že od nášho vzniku máme dobré pracovné vzťahy s mnohými obecnými úradmi, mestkými úradmi, s firmami, čo sa odzrkadľuje na našej dlohoročnej spolupráci, a za čo sa podpisuje aj naša odbornosť, snaha vyriešiť každý problém k spokojnosti zákazníka, a v neposlednom rade, aj kvalita našej práce. Považujeme za dôležité pestovať dobré vzťahy aj s konkurenčnými odbornými firmami, s projekčnými kanceláriami, s realitmými kanceláriami, so znalcami z odboru stavebnícstva a samozrejme s úradmi, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri našej práci, a takým je Správa katastra, Pozemkový úrad či Slovenský pozemkový fond.

Nástroje a vybavenie

Pre čo najrýchlejšie vyhovenie zákazníkovi do terénu chodíme von s malým terénnym autom Suzuki Jimny , a čo najpresnejšie meranie vykonávame Altus APS-3 GPS anténou, SurvCE meračským softvérom vybaveným Archer poľným- terénnym počítačom, Trimble M3 meračskou stanicou, Leica Disto A3 diaľkomerom , pracujeme v operačnom systéme Windows, na IntelliCAD-základe, a s vlastným vyvinutým softvérom spracujeme väčšinu našich zákaziek , a ktorých výsledný fájl (.dxf, .dwg) sa zhoduje s projektantmi používaným AutoCAD-om a tak sa vieme prispôsobiť jeden druhému, a čo nám taktiež uľahčuje vzájomnú výmenu dát.

Pracovný postup

Náš pracovný postup je nasledovný: – osobné stretnutie u nás v kancelárii alebo vonku na mieste merania -zabezpečenie podkladov pre konkrétnu prácu -meranie vonku v teréne (niektoré úkony sa dajú urobiť už hneď vonku) -spracovanie údajov – keď sa jedná o geometrický plán : odovzdanie na kataster (úrad má 7 pracovných dní na úradné overenie geom. plánu) – vytýčenie vonku v teréne a odozdanie hotovej práce objednávateľovi