Geodézia Komárno

Zememeračské Služby
  • Katastrálna Geodézia
  • Geodézia pri Stavbách
  • Kartografická Geodézia
Geodézia Komárno - Pákozdi & Fülöpp földmérőiroda

O nás

Od roku 1992 pracujeme v odbore geodézie a kartografie, do roku 1998 ako zamestnanci a odvtedy pracujeme ako súkromní podnikatelia. V 90-ich rokoch boli ešte veľké zákazky , ktoré boli aj veľmi rôznorodé a hlavne , na ktorých sme si aj mi vybrali svoj podiel , napr. prípravné práce pri výškopisnom zameraní vodnej elektrárne pod projekciu, mapovanie…

Naše Služby

Katastrálna geodézia: geometrickýplán ku kolaudáciam stavieb k legalizáciam k pôžičkám oddelenie parciel (napr. ku kúpnym, k nájomným , k zámenným zmluvám) majetkoprávnym usporiadaniam pozemkov rozdeleniu spoluvlastníctva k vyznačeniu vecného bremena: vecné bremeno práva prechodu vecné bremeno práva uloženia iných…

Geodetické informácie

Keď sa chystáme do ktoréhokoľvek úradu, je dobré, keď vieme katastrálne územie, parcelné číslo , číslo Listu vlastnícstva alebo súpisné čislo, kde sa naša nehnuteľnosť nachádza. Niekedy nám naša adresa, t.j. ulica a číslo domu vôbec nepomôžu. A teraz niekoľko slov o katastrálom úrade, pozemkovom úrade, pozemkovom fonde a o mestskom úrad resp., obecnom úrade…

Vítáme Vás na webstránke našej kancelárie!

Na tejto stránke sa Vám snažíme poskytnúť informácie a rady týkajúce sa Vašich nehnuteľností, ktoré sú potrebné k vybavovaniu pre rôzne úrady (napr. katastrálny úrad, pozemkový úrad, Slovenský pozemkový fond, obecné alebo mestské úrady) .

Hlavným cieľom našej stránky je poskytnutie týchto informácií, ale osobný pohovor s Vami je predsa len iný, lebo každý prípad obnáša so sebou iné riešenie a preto bude najlepšie, ak nás vyhľadáte v našej kancelárii, aby sme sa mohli zaoberať Vašou konkrétnou vecou.

Často sa stáva, že stavby sú nepresne zakreslené (t.j. nie podľa skutočnosti) alebo vôbec nie sú vedené na Listoch vlastnícstva, je rozdielny vlastnícky a užívateľský vzťah alebo parcely nie sú majetkoprávne vysporiadané.

Keď máte pochybnosti o Vašej nehnuteľnosti, či je správne vedená v katastri nehnuteľností, obráťte sa prosím na nás, kontaktujte nás na jednom z horeuvedených kontaktov, a mi sa na Váš problém pozrieme na príslušnom úrade a podáme Vám informácie a samozrejme navrhneme riešenie.