Geodézia Komárno

Zememeračské Služby

Oplatí sa pripraviť

Keď sa chystáme do ktoréhokoľvek úradu, je dobré, keď vieme katastrálne územie, parcelné číslo , číslo Listu vlastnícstva alebo súpisné čislo, kde sa naša nehnuteľnosť nachádza. Niekedy nám naša adresa, t.j. ulica a číslo domu vôbec nepomôžu.

Katastrálny úrad

Na tento úrad sa obraciame, keď chceme zaevidovať kúpnu alebo darovaciu zmluvu, keď chceme po kolaudácii dať zapísať stavbu na LV, alebo keď potrebujeme akúkoľvek informáciu ohľadom našej nehnuteľnosti.

Na Slovensku sa o jestvujúcich nehnuteľnostiach a k nim prislúchajúcim vlastníckym vzťahom zaoberá katastrálny úrad.

Identifikácia pozemkov

K identifikácii pozemkov sú potrebné 2 údaje, a to : katastrálne územie (ďalej len k.ú.) , a parcelné číslo (ďalej len p.č.).

Počas osídľovania sa jednotlivé usadlosti takpovediac spojili, preto sa môže stať, že dnes má jedna obec aj viac katastrálnych území, tak napr. mesto Komárno má okrem Komárna aj k.ú. Nová Stráž, obec Marcelová má okrem Marcelovej aj k.ú. Krátke Kesy, obec Sokolce sú rozdelené tiež na dve k.ú. a to Sokolce-Lak a Sokolce-Turi.

Katastre a pozemky

Na Slovensku máme 3559 katastrov (údaj z roku 2012), v jednom katastri sú p.č. od

1 – 99999 , respektíve sú značené podlomeniami. Je dôležité vedieť, že napr. 1/1, 1/5 alebo 16540/1, 16540/2 atď – sú úplne samostatné nehnuteľnosti, aj keď kmeňové p.č. majú totožné (v tomto prípade 1 a 16540).

Stavby a budovy

Keď sa jedná o stavbu, musíme vedieť, že nadstavba a pozemok pod ňou sú dve rozdielne nehnuteľnosti aj keď parc.č. majú rovnaké. V evidencii ich môžeme rozlíšiť ako

„ pozemok“ a „ nadstavba“ (nadstavbu od pozemku charakterizuje tzv. „ čierne“ súpisné číslo (súp.č. s.č.). Nie je zriedkavosťou , keď sa jedná o bytové jednotky, a vtedy sa jednotlivé byty delia na samostatné bytové jednotky, (ako byt č. 1, byt č. 2,… ), ku ktorým potom prislúchajú vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy na spoločných priestoroch.

Viacerí vlastníci

Keď má parcela, nadstavba alebo bytová jednotka viacero spoluvlastníkov, je dôležité vedieť, že každá časť, každý m2 spadá pod spoluvlastnícky podiel a to v takom pomere, ako je uvedené na LV ! Rozdelenie spoluvlastníctva je možné rozdeliť spísaním notárskej zápisnice alebo rozhodnutím súdu za pomoci geometrického plánu na rozdelenie spoluvlastnístva.

Katastrálne územia, tvar a umiestnenie parciel možno pozrieť na katastrálnej mape vo všeobecnej dokumentácii , takisto ako aj popisné informácie k jednotlivým parcelám sú vedené v databáze príslušného úradu. Mapa sa všeobecne definuje ako zmenšený generalizovaný rovinný obraz zemského povrchu. Podľa zvolených hľadísk ukazuje vzájomnú polohu bodov na zemskom povrchu v zvislom a vodorovnom smere.

Oboje, tj. mapu aj popisné informácie máme k dispozícii aj na internete, s výnimkou niektorých katastrov, ktoré ešte neboli spracované a to na www.katasterportal.sk/kapor/

Nie všetky uvedené

Musíme poznamenať, že v teréne každý jeden m2 je súčasťou niektorej parcely na mape, teda dá sa nájsť v evidencii , zatiaľ čo na parceliach stojace nadstavby len tie, ktoré boli zamerané geodetom na žiadosť majiteľa alebo príslušného úradu a následne boli podané na zápis.

Pracovníkmi mestských, resp. obecných úradov , projektantmi vyhotovené merania, náčrty slúžia inému cieľu, nelegalizujú stavbu a aj preto je vhodné skontrolovať stav Vašich nehnuteľností, ako sú vedené na LV.

Pozemkový úrad

Keď chceme geometricky pozmeniť poľnohospodársku pôdu, lesný pozemok alebo chceme pozmeniť druh pozemku (napr. ornú pôdu na dvor, les na záhradu, vinicu na záhradu, atď), môžeme to spraviť iba so súhlasom pozemkového úradu.

Ďalej sem sa môžeme obrátiť, keď potrebujeme vedieť bonitu pozemku. Tento úrad má za úlohu chrániť užívanie horeuvedených druhov pozemku. Tu nájdeme do pozemkových máp zakreslené jednotlivé hranice bonitných tried, ktoré sa určili podľa kvality pôdy. Bonitné triedy sú označené kódmi, ktorými sa potom za pomoci príslušných tabuliek dá vyjadriť cena pozemku.

Iný postup sa vzťahuje na parcely v zastavanom území obce (intravilán) a iné mimo zastavaného územia obce (extravilán), ktoré zákon markantnejšie chráni.

Pozemkový fond

Slovenský pozemkový fond zastupuje štát pri agende štátnych pozemkov a spravuje pozemky nezistených vlastníkov v rámci zákona.

Mestský úrad resp., obecný úrad

Do pôsobnosti mestských a obecných úradov patria:

– v súvislosti s pozemkami: agenda nehnuteľností v ich vlastnícstve , v prípade súkromných pozemkov sa tiež sem musíme obrátiť, keď potrebujeme vyjadrenie stanoviska úradu pre potreby pozemkového úradu (zmena druhu pozemku alebo vyňatie)

– v súvislosti so stavbami: vydávanie stavebných povolení ( napr. stavby, cesty, inžinierske siete,), ohlásenie drobných úprav a stavieb (drobné stavby, oplotenie s pevným základom).

Na hotové stavby sa tu žiada kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby, na stavby postavené pred 01.X. 1976 ich legalizácia, tu sa vydávajú súpisné čísla , búracie povolenia, atď.

Keď požiadáte pomoc, kontaktujte nás