Geodézia Komárno

Földmérő szolgáltatások

Érdemes felkészülni

A következő hivatalok bármelyikébe készülünk, hasznos úgy útnak indulni, hogy tudjuk az ingatlanunk kataszterét, parcellaszámát, vagy az épület-összeírási számot (súpisné číslo), vagy a tulajdonlapunk (list vlastníctva) számát. A postacím (utcanév és házszám) gyakran egyáltalán nem segít.

Kataszteri hivatal (katastrálny úrad)

Ehhez a hivatalhoz fordulunk, ha az ingatlan alaprajzi, használati, tulajdoni vagy egyéb jogi változtatására készülünk, ha új ingatlant akarunk bejegyeztetni, vagy, ha ezeket igazoló dokumentációra, információra van szükségünk. A Szlovákiában létező ingatlanok és az ezekhez fűződő jogviszonyok nyilvántartása elsősorban a kataszteri hivatalok feladata. ( Több helyen telekkönyvi hivatalnak nevezik, bár a „kataszteri” megnevezés pontosabb, és a szlovák elnevezése is ez. )

Telkek beazonosítása

Az egyes telkek beazonosításához két adatra van szükség : a település kataszterének nevére (katastrálne územie, k.ú.), és a parcellaszámra (parcelné číslo, p.č.). ( Egyes települések a történelem folyamán összeolvadtak, ezért előfordulhat, hogy egy településen belül több kataszter is van, pl.: Komáromban a komáromi és az őrsújfalusi kataszter, vagy Marcelházán a marcelházi és a kurtakeszi kataszter. )

Kataszterek és parcellák

Az ország területe 3559 kataszterre (2012-ben) oszlik, kataszterenként 1-től 99999-ig terjedő számmal, illetve ezen törzsparcellaszámok törésszámaival jelöljük a parcellákat. Fontos tudni, hogy az ún. tört számú parcellák – pl.: 1/1, 1/5, vagy 16540/1, 16540/2, stb. – teljesen különálló ingatlanok, függetlenül az esetlegesen megegyező törzsparcellaszámuktól.

Épületek és egyéb felépítmények

Amennyiben épületről van szó, tudni kell, hogy bár az épület és az alatta fekvő telek két különálló ingatlanként kezeltetik, a parcellaszámuk mindig azonos ! A nyilvántartásban „telek” ill. „felépítmény” („pozemok”, „nadstavba”) szavakkal különböztetjük meg egymástól. ( A felépítményt általában jellemzi egy a parcellázástól teljesen különálló számozás, az ún. épület-összeírási szám („fekete” házszám, súpisné číslo, súp.č., s.č.) is.)

A felépítmény speciális, de korántsem ritka változata, ha lakásegységekre van felosztva, ezeket számokkal különböztetjük meg (byt č.1, byt č. 2, …), így lehet csak elkülöníteni az ezen ingatlonokhoz fűződő tulajdonosi és egyéb jogokat.

Több tulajdonos

Ha egy parcellának (felépítménynek, lakásegységnek) több tulajdonosa van, fontos tudni, hogy az ingatlan minden része, minden egyes négyzetmétere minden résztulajdonosnak a tulajdona a megadott arányban!

Ezen jogok szétválasztása szerződéssel vagy bírósági végzéssel és vázrajz segítségével kivitelezhető. A kataszterek és parcellák alakja, elhelyezkedése a kataszteri térképeken (mapa KN) tekinthető meg, a hivatal dokumentációs részlegén, a parcellák írásos adatai pedig a hivatal adatbázisában szerepelnek.

Mindkettő elérhető az interneten is (kivéve néhány kataszter térképét), a következő oldalon : www.katasterportal.sk/kapor/

Nincs minden feltüntetve

A fentiekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy amíg a terepben található minden egyes négyzetméter valamelyik parcella része, tehát megtalálható a nyilvántartásban, addig a telkeken fekvő felépítmények közül csak azok, amelyeket földmérők mértek be a tulajdonos vagy az illetékes település megrendelésére, majd be lettek nyújtva a hivatalba bejegyzésre!

A városi ill. községi hivatal alkalmazottjai vagy építészek általi mérések, rajzok más célt szolgálnak, nem legalizálják az épületet – már csak ezért is érdemes utánanézni az ingatlanjainknak !

A földhivatal

Ha bármely mezőgazdasági ill. erdőgazdasági telket szeretnénk módosítani geometriailag, vagy a használat fajtáján változtatnánk (pl. szántóföldet udvarként, vagy erdőt kertként, vagy szőlőt kertként, stb. szeretnénk használni) , csak a földhivatal hozzájárulásával tehetjük, továbbá ide fordulunk, ha szükségünk van a termőföldünk bonitására.

A szlovák földhivatalban vezetik a mezőgazdasági és erdészeti telkek minőségi besorolását (bonita), fő feladatuk védeni a fentemlített telkek használatát. A kataszteri térkép-alapba rajzolva találhatók az egyes bonitások közti határvonalak, melyeket a termőföld összetétele, minősége szerint állapítottak meg. Az itt megtalálható térképeken a bonitások kódszámokkal vannak jelölve, mely kódok a megfelelő táblázatok segítségével alakíthatók át pénzértékre.

Más-más eljárás vonatkozik a kül- ill. beltelki parcellákra, a kültelki mezőgazdasági területeket jóval markánsabban védi a törvény.

A földalapkezelő hivatal (pozemkový fond)

A szlovák földalapkezelő hivatal képviseli az államot az állami tulajdonú telkek ügyvitelénél, és gondoskodik a föllelhetetlen telektulajdonosok ingatlanjairól a törvényadta keretek közt.

A városi vagy községi hivatal (mestský úrad, obecný úrad)

Itt az ingatlannal kapcsolatos intéznivalók közé tartozik :

telekkel kapcsolatban : a település tulajdonában lévő ingatlanok ügyei, illetve a magántelkek esetében akkor kell ide fordulnunk, ha mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási telket módosítanánk más jellegűre (a földhivatal a saját beleegyezéséhez igényli a település hivatalának álláspontját).
építménnyel kapcsolatban : bárminemű építkezés engedélyeztetése (pl. épületek, utak, közművezetékek, stb.) vagy jóváhagyása (pl. kisépületek, szilárd alappal rendelkező kerítés, stb.), a kész építmények használatbavételi engedélyeztetése (kolaudáció), az 1976.X.1. előtt épült házak legalizálásához szükséges jóváhagyása, az épület-összeírási szám (súpisné číslo) kiadása, bontási engedély kiadása, stb.

Amennyiben a fentiekben segítségre van szüksége, keressen bennünket bizalommal