Geodézia Komárno

Zememeračské Služby

Katastrálna geodézia:

 • geometrický plán
  • ku kolaudáciam stavieb
  • k legalizáciam
  • k pôžičkám
 • oddelenie parciel (napr. ku kúpnym, k nájomným , k zámenným zmluvám)
 • majetkoprávnym usporiadaniam pozemkov
 • rozdeleniu spoluvlastníctva
 • k vyznačeniu vecného bremena:
  • vecné bremeno práva prechodu
  • vecné bremeno práva uloženia iných objektov
  • vecné bremeno práva uloženia inžinierskych sietí
  • vytýčenie hranice pozemku

Pri stavbách vyhotovujeme

 • polohopisné-výškopisné zameranie pre projektanta
 • vytýčenie staveniska
 • vytýčenie základov, vyznačenie výšky
 • vytýčenie inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie inžinierskych sietí
 • porovnanie rozdielov medzi projektovanou a už hotovou stavbou
 • iná geodetická pomoc pri stavbách

Iné Geodetické služby

 • vytýčenie náhradných pozemkov
 • identifikácie
  • porovnanie starého s novým mapovým stavom,
  • vlastnícke a užívateľské vzťahy, atď