Katastrálna geodézia:

katastralna-geodezia

 • geometrickýplán
  • ku kolaudáciam stavieb
  • k legalizáciam
  • k pôžičkám
 • oddelenie parciel (napr. ku kúpnym, k nájomným , k zámenným zmluvám)
 • majetkoprávnym usporiadaniam pozemkov
 • rozdeleniu spoluvlastníctva
 • k vyznačeniu vecného bremena:
  • vecné bremeno práva prechodu
  • vecné bremeno práva uloženia iných objektov
  • vecné bremeno práva uloženia inžinierskych sietí
  • vytýčenie hranice pozemku

 

Pri stavbách vyhotovujeme:

 • polohopisné-výškopisné zameranie pre projektantavyticenie-stavebnictva
 • vytýčenie staveniska
 • vytýčenie základov, vyznačenie výšky
 • vytýčenie inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie inžinierskych sietí
 • porovnanie rozdielov medzi projektovanou a už hotovou stavbou
 • iná geodetická pomoc pri stavbách

 

Iné Geodetické služby:

 • vytýčenie náhradných pozemkovpozemkova-geodezia
 • identifikácie
  • porovnanie starého s novým mapovým stavom,
  • vlastnícke a užívateľské vzťahy, atď